Details

   
1z10 - Pierwszy z Dziesięciu

1z10 - Pierwszy z Dziesięciu

Size 30.8MB

Download
1z10 - Pierwszy z Dziesięciu

1z10 - Pierwszy z Dziesięciu

30.8MB1,000+3.6(10)
" Educational "
Price: $Free
Download Download Fast Download

Speeds up your downloads and save your time!

Description

1z10 - Pierwszy z Dziesięciu to gra typu quiz, w której odpowiadamy na pytania. Gra posiada dwa typy pytań: abcd i prawda bądź fałsz.
Pierwszy etap gry to "kto pierwszy ten lepszy". Gracz zgłasza swoją chęć do odpowiedzi po naciśnięciu przycisku "Odpowiadam". Ma na to 5 sekund. Po upływie czasu przechodzimy do kolejnego pytania. Wygrywa osoba, która najszybciej wciśnie przycisk.
Po zebraniu 30 punktów przez jednego gracza przechodzimy do drugiego etapu gry. W tym etapie to gracz decyduje kto ma odpowiadać. Można wskazać samego siebie i zyskać dwa razy więcej punktów za odpowiedź.
Gracz ma 20 sekund na odpowiedź.
Czekają na Was pytania typu prawda czy fałsz, a także a/b/c/d jak np. w milionerach. Z jakich dziedzin sprawdzimy Waszą wiedzę?
Historia - drugiej wojny światowej, starożytność, historia polski, historia świata.
Matematyka - proste zagadki matematyczne, pytania o definicje
Język polski - przysłowia, trudne słowa
Świat muzyki - klasyczna, nowoczesna, muzyka ubiegłego wieku.
Geografia - Państwa miasta, pytania o krainy geograficzne, znane pasma górskie
Polityka - słynni politycy, prezydenci, historyczne momenty
Kinematografia - słynne oscarowe filmy, kultowe polskie seriale czasów PRL, znani reżyserzy i aktorzy
Biologia - świat zwierząt, medycyna, choroby
Miłej zabawy!
1z10 - The first of the Ten is a quiz game in which we answer questions. The game has two types of questions: abcd and true or false.
The first stage of the game is "first come, first served". The player declares his willingness to answer after pressing the "Reply" button. He has 5 seconds for it. After the passage of time, we go to the next question. The person who presses the button will win the fastest.
After collecting 30 points by one player, we proceed to the second stage of the game. At this stage, the player decides who to answer. You can point to yourself and get twice as many points for your answer.
The player has 20 seconds to answer.
You will receive true or false questions as well as a / b / c / d questions like for example in millionaires. In which areas will we check your knowledge?
History - the Second World War, antiquity, Polish history, world history.
Mathematics - simple mathematical puzzles, questions about definitions
Polish language - proverbs, difficult words
The world of music - classical, modern, music of the last century.
Geography - Your cities, questions about geographical areas, known mountain ranges
Politics - famous politicians, presidents, historic moments
Cinematography - famous Oscar films, iconic Polish series of PRL times, well-known directors and actors
Biology - the world of animals, medicine, diseases
Have fun!

More

What's New

- nowe menu

Rate

- 10 people has rate it -

Rate itThanks!

Share by

You may also like